กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือดและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การต้อนรับ Professor Stephen E. Greenwald จาก Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, UK

 

    

                 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557   รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Professor Stephen E. Greenwald ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด จาก Barts & The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London   ณ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ Professor Stephen E. Greenwald มาพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

 

           

 

           ทั้งนี้ Professor Stephen E. Greenwald ได้ร่วมหารือในการต่ออายุบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง  Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการส่งนักศึกษาแพทย์ไทยไปศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London ในครั้งนี้ด้วย

            โดยในระหว่างการมาเยือนนี้ Professor Stephen E. Greenwald ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่อาจารย์ แพทย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ในหัวข้อ Coronary Artery Disease, Stents for Treatment and a Possible New Screening/Diagnostic Technique ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว คณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ เพื่อให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคนิคให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการพัฒนางานวิจัย และการเขียน manuscript ให้เกิดประสิทธิผลและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้คำแนะนำและความรู้แก่นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการใช้ image analysis program และการตรวจวัด PWV in laboratory animals ด้วย

 

 

        [ครั้งที่ 1]  [ครั้งที่ 2]  [ครั้งที่ 3 ]