[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

วิสัยทัศน์

     เป็นกลุ่มวิจัยทางด้านหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในการพัฒนางานวิจัย

พันธกิจ

      รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ สร้างนักวิจัยใหม่ ประสานความร่วมมือในการทำวิจัยการสร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี พื่อนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการ
ป้องกันการเกิดโรค