[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CVRG amskku

Slides เน‚เธ”เธข www.itangmo.com

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Main MENU
หน้าหลัก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/แผนงาน
กิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา


     สมาชิกกลุ่มวิจัย

คณาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร

     ผลงานกลุ่มวิจัย

ผลงานตีพิมพ์
นำเสนอ/ประชุมวิชาการ
บรรยายทางวิชาการ
ลิขสิทธ์/สิทธิบัตร
รางวัล

AMS KKU
จำนวนผู้เยี่ยมชม


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มวิจัยฯ

จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


 

การบรรยายทางวิชาการ
การบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มวิจัยฯ ปี 2549 ถึง ปัจจุบัน
 1. Lipoproteins.
  รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร. วันที่ 10 พฤษภาคม 2549.
 2. Vascular endothelial and its functional assessment.
  รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์. วันที่ 24 พฤษภาคม 2549.
 3. Platelet membrane glycoproteins and clot structure: functional and clinical consequences 
  รศ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน. วันที่ 21 มิถุนายน 2549.
 4. Exercise and coronary heart disease risk factors.
  ผศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์. วันที่ 7 กรกฎาคม 2549.
 5. สารสังเคราะห์ bioactive agent และสาระสำคัญจากสมุนไพรกับแนวโน้มการศึกษาสำหรับโรคทาง CVD 
  รศ.นาถธิดา วีระปรียากูร. วันที่ 21 กรกฎาคม 2549.
 6. Endothelial progenitor cells: role in vascular biology.
  ผศ.ชาตรี เศรษฐเสถียร. วันที่ 9 สิงหาคม 2549.
 7. Endothelial microparticles, platelet and leukocyte activation in patients with metabolic syndrome 
  ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์. วันที่ 3 กรกฎาคม 2550.
 8. Association between apolipoprotein E and lipid parameters, dyslipidemia and coronary artery disease 
  นางสาวนิสา เดชาราชกุล. วันที่ 11 กันยายน 2550.     
 9. Dietary sesame reduces serum cholesterol and enhances antioxidant capacity in hypercholesterolemia
  นางสาวจตุพร วิชิตสระน้อย. วันที่ 9 ตุลาคม 2550.
 10. RAS. 
  ผศ.อนุชา พัวไพโรจน์. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551.
 11. Plasma fat concentration increases in visceral fat obese men during high-intensity endurance exercise 
  Shigeharu Numaoa et al. Obesity Research & Clinical Practice (2007) 1, 273-279. 

  นางสาวจตุพร วิชิตสระน้อย. วันที่ 18 มีนาคม 2551.
 12. Association between Coronary Artery Calcification Score as Assessed by Multi -detector Row Computed
  Tomography and Upstroke Time of Pulse WaveInternationalmedicine, 2007 (1833-36) Ryoko Mitsutake, 
  Shin -ichiro Miura and Keijiro Saku.
   
  นางสาวสุภาวดี ภาบับภา. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์. วันที่ 20 พฤษภาคม 2551.
 13. Cannabinoids inhibit noradrenergic and purinergic sympathetic cotransmission in the rat isolated 
  mesenteric arterial bed .
  ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ. วันที่ 17 มิถุนายน 2551.
 14. Sesame as a hypocholesteraemic and antioxidant dietary component. 
  นางสาวจตุพร วิชิตสระน้อย. วันที่ 5 กันยายน 2551.
 15. การทำวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบันโดยคนไทย ความฝันที่เป็นจริง.
  ศ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. วันที่ 3 ตุลาคม 2551.
 16. The Effect of Maternal Protein Restriction on their offspring''s Aortic Elasticity. 
  ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551.
 17. Genetically Elevated C-Reactive Protein and Ischemic Vascular Disease. 
  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร. วันที่ 12 ธันวาคม 2551.
 18. Aspirin resistance and risk of cardiovascular morbidity: systemic review and meta-analysis. 
  ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์. วันที่ 16 มกราคม 2552.
 19. Antihypertensive effects of sesamin in humans. 
  นางสาวจตุพร วิชิตสระน้อย. วันที่ 9 ตุลาคม 2552.
 20. Peptides frim rice bran: their antioxidant and ACE inhibitory properties. 
  ผศ.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ. วันที่ 30 ตุลาคม 2552.
 21. Tag1B polymorphism of cholesteryl ester transfer protein (CETP) gene in primary combined hyperlipidemia. 
  นางจันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552.
 22. Lower levels of ADAMTS13 are associated with cardiovascular disease in young patients. 
  นางสาวศุภกัญญา ลาสม. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552.
 23. A novel mechanism of vascular relaxation induced by sodium nitroprusside in the isolated rat aorta. 
  นางสาววาริณี เบิกบาน. วันที่ 12 มกราคม 2553 .
 24. Cardiac Stem Cell A new outlook and potential applications in cardiovascular diseases
  ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์. วันที่ 26 มกราคม 2553.
 25. Dabigatran, a possible replacement for warfarin. 
  นายแพทย์ธรรม ลิ่มอภิชาต. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553.
 26. การวิเคราะห์สารสำคัญในหัวแก่นตะวัน.
  ภญ.พัชราภรณ์ อนวัชมงคล. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553.
 27. Mulberry leaf extract restores arterial pressure in streptozotocin-induced chronic diabetic rats.
  นางสาวจริญญาพร เนาวบุตร. วันที่ 9 มีนาคม 2553.
 28. Aortic wall remodeling in rats with nitric oxide deficiency treated by enalapril or verapamil. 
  นางสาวญาดา พีระวัธน์กุล. วันที่ 23 มีนาคม 2553.
 29. Thesis Progress "Association of Apolipoproteine and Cholesteryl ester transfer protein polimorphisms with coronary artery disease".
  นางจันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์. วันที่ 11 พฤษภาคม 2553.
 30. Thesis progress " Activity and genetic polymorphisms of ADAMTS 13 in Thai patients with coronary artery disease ".
  นางสาวศุภกัญญา ลาสม. วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
 31. Association of Pro12Ala polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 gene with small dense low-density lipoprotein in the general population.
  นางสาวปรารถนา ยงสกุลชัย . วันที่ 22 มิถุนายน 2553.
 32. Association of sterol regulatory element-binding protein-1c gene polymorphism with type 2 diabetes mellitus, insulin resistance and blood lipid levels in chinese population.
  นางสาวปรารถนา ยงสกุลชัย . วันที่ 22 มิถุนายน 2553.
 33. การศึกษาประสิทธิภาพการเริ่มใช้ยา Warfarin โดยวิธี   Computerize Calculated เปรียบเทียบกับวิธี Conventional.
  นายแพทย์ คชมาตจ์ บุณยรัตพันธุ์. วันที่ 16 กรกฎาคม 2553.
 34. การตรวจหาระดับของ highly sensitive C-reactive protein ในผู้ป่วยที่มาทำการตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยสายสวน .
  นายแพทย์ ขจรศักดิ์   ส้มอั๋น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2553.
 35. Central  Pressure.
  อาจารย์วิชัย เส้นทอง. วันที่ 16 กรกฎาคม 2553.
 36. Association of the Plasminogen Activator Inhibitor-1 Gene 4G/5G Polymorphism with ST Elevation Acute Myocardial Infraction in Young Patients.
  นางสาวชุติมา รัตนวรรณ. วันที่ 20 กรกฎาคม 2553.
 37. Effect of Mentha Cordifolia extract on hemodynamics, vascular responsiveness and oxidative stress in nitric oxide-deficient hypertensive rats.
  นางสาววาริณี เบิกบาน. วันที่ 3 สิงหาคม 2553.
 38. orrelation between high Sensitive C-reactive Protein and coronary artery stenosis in patients undergoing CAG. นายแพทย์ขจรศักดิ์ สมอัน. วันที่ 27 สิงหาคม 2553.
 39. ผลระยะสั้นของการใส่ RV pacing ต่อ neurohormonal และ LV function (Short term effects of RV pacing on neurohormonal and 
  LV function). 
  นายแพทย์พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์. วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553.
 40. Significance of serum high-density lipoprotein cholesterol levels for diagnosis of coronary stenosis as determined by MDCT 
  in patients with suspected coronary artery disease. 
  นางสาวสุภาวดี ภาบับภา. วันที่ 31  สิงหาคม 2553.
 41. Effect of curcumin on cardiovascular tissue remodeling in L-NAME induced hypertensive rats. 
  นางสาวญาดา พีระวัธน์กุล. วันที่ 28 กันยายน 2553.
 42.  
การบรรยายทางวิชาการทั่วไป
 1. Oxidative Stress and Cardiovascular Dysfunction in Metabolic Syndrome . Symposium of the 23 rd Annual Meeting of the Faculty of Medicine, Khon Kaen University. 
  โดย ศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์, รศ. ดร. ยุพา คู่คงวิริพันธุ์, ผศ. ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน. 
  17 ตุลาคม 2550. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 2. ไขมันภัยคุกคาม.....บทบาทของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่อง การยกมาตรฐานการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธค. 2550. 
  โดย รศ. ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร. 27 พฤศจิกายน 2550. ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 3. B2 B2B in CVD-How to do? Thai Succes Stories. 
  โดย นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. 14 ตุลาคม 2551. 
  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 4. Update on Cardiac Biomarkers การบรรยายทางวิชาการแก่นักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวน 230 คน 
  โดย ผศ. ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร สนับสนุนโดยบริษัท E for L international ประเทศไทย จำกัด. 21 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรยล ภูแก้วรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์.
 5. Cardiovascular research group: structure and activities. 
  โดย ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. 18 มีนาคม 2552. ณ โรงแรมพูลแมน 
  จังหวัด ขอนแก่น.
 6. Brugada syndrome . โดย ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. 10 กันยายน 2552. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 7. Quercetin improves vascular function and alleviates oxidative stress in cadmium-induced hypertension in mice. 
  โดย รศ. ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์. 10 กันยายน 2552 . ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 8. The effects of chronic administration of tetrahydrocurcumin on hemodynamic status and aortic compliances in nitric oxide deficient hypertensive rats. 
  โดย ผศ. ดร. ปาริฉัตร   ประจะเนย์. 10 กันยายน 2552 . ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 9. Antioxidant and antihypertensive effects of Mentha Cordifolia extract in L- NAME-induced hypertensive rats . 
  โดย ผศ. ดร. พวงรัตน์   ภักดีโชติ . 10 กันยายน2552. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 10. HDL: bridging past and present with a look at the future. 
  โดย รศ. ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร. 3 พฤศจิกายน 2552 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


เข้าชม : 1105


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      Download แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 / มิ.ย. / 2562
      ไฟล์อบรม/สัมมนาหัวข้อต่างๆของบุคลากรกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 12 / มี.ค. / 2562
      การบรรยายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มวิจัยฯ 11 / มี.ค. / 2562
      การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 11 / มี.ค. / 2562
      ผลงานตีพิมพ์กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 11 / มี.ค. / 2562                           

 
           Data Link

ทุนกลุ่มวิจัย


วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

Thai Heart Journal

ชมรมโรคหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

ACCardio

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 
Download เอกสารการบรรยายย้อนหลัง
 ประมวลภาพการจัดประชุม forum 2008
Untitled Document


 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ มข.
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
 
KKU-Web Mail
สำนักบริหารการวิจัย มข.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สำนักวิทยบริการ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ มข.
สำนักนวัตกรรมฯ มข.
 
ค้นหาเงินโอน มข.
สืบค้นข้อมูลบุคลากร มข.
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ มข.
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ มข.


 

ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th

กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 คณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 5) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร. 043-202087